Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Zawartość stron

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady Rynku Pracy trwa 4 lata. Posiedzenia Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał. Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy zapewnia Powiatowy Urząd Pracy.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy:
 
 
 

Zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy:
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • opiniowanie programów specjalnych oraz zmiany realizacji programów specjalnych,
 • opiniowanie zakładanych efektów realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,
 • opiniowanie umorzenia pożyczek i nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy,
 • rada rynku pracy może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenia członków powiatowej rady rynku pracy są finansowane przez starostę, w ramach limitu środków Funduszu Pracy.
Załączniki
Wniosek o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia (doc, 106 KB)
Zasady wydawania opinii ws. utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego (pdf, 267 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę