Stawki, kwoty i wskaźniki - Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach


Terminarz świadczeń

 
TERMINARZ PRZELEWÓW ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH NA RACHUNEK BANKOWY
 
TERMIN PIERWSZA LITERA NAZWISKA LUTY
data przelewu
MARZEC
data przelewu
KWIECIEŃ
data przelewu
11 A B C D E F G H I J 12.02 12.03 12.04
12 K L Ł M N O P 12.02 12.03 12.04
13 R S T U W Z 12.02 12.03 12.04
TERMINARZ PRZELEWÓW STYPENDIÓW ORAZ DODATKÓW AKTYWIZACYJNYCH NA RACHUNEK BANKOWY
 
PIERWSZA LITERA NAZWISKA LUTY
data przelewu
MARZEC
data przelewu
KWIECIEŃ
data przelewu
A-Z 13.02 13.03 12.04

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI

(stan prawny na dzień 1 czerwca 2014r.)

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
- 100% zasiłku - okres uprawniający do zasiłku - staż pracy ogółem - od 5 do 20 lat 831,10
- 80% zasiłku - okres uprawniający do zasiłku - staż pracy ogółem - mniej niż 5 lat 664,90
- 120% zasiłku - okres uprawniający do zasiłku - staż pracy ogółem - co najmniej 20 lat 997,40
w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
- 100% zasiłku - okres uprawniający do zasiłku - staż pracy ogółem - od 5 do 20 lat 652,60
- 80% zasiłku - okres uprawniający do zasiłku - staż pracy ogółem - mniej niż 5 lat 522,10
- 120% zasiłku - okres uprawniający do zasiłku - staż pracy ogółem - co najmniej 20 lat 783,20
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia
z tytułu odbywania szkolenia 120% kwoty zasiłku, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala sie proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku 997,40
z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia 20% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalnośći gospodarczej do zakończenia szkolenia 164,80
przygotowania zawodowego dorosłych
z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych 120% kwoty zasiłku, pod warunkiem że liczba godzin wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala sie proporcjonalnie 997,40
stażu
z tytułu odbywania stażu 120% kwoty zasiłku 997,40
studiów podyplomowych
z tytułu odbywania studiów podyplomowych 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 166,30
z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie studiów podyplomowych 20% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 nie zawiesza się wypłaty stypendium do zakończenia studiów podyplomowych 166,30
kontynuacja nauki
z tytułu kontynuacji nauki w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 831,10
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową:

411,80

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 415,50
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 8,10/godz.
II. Kwoty, jakie są refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60) 980,70
w 2015 roku w PUP Mysłowice (597,78 + 102,22) 700,00
2. robót publicznych (refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne)
- refundacja za każdy miesiąc (1.947,66 + 350,58) 2.298,24
w 2015 roku w PUP Mysłowice (1.750,00 + 305,55) 2.055,55
4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) 4,86/za godz.
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia - 3.895,31zł)

23.371,86
w 2015 roku w PUP Mysłowice 22.000,00
2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia - 3.895,31 zł) 23.371,86
w 2015 roku w PUP Mysłowice 22.000,00
3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia - 3.895,31 zł) 15.581,24
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2015) 1.750,00
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2014r. (obowiązuje od 01.06.2014r.) 3.895,31
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r) 9%

 

od 1.01.2015 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.750 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. ( Dz. U. z 2014, poz. 1220);
przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2014 r. wynosi 3.895,31 zł (Komunikat Prezesa GUS M. P. 2014r., poz. 326).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę